Όροι χρήσης
 
Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή τοποθεσία www.toarthro.gr

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία αποτελούν όρους και προϋποθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένους για την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.toarthro.gr είναι διαθέσιμο στους επισκέπτες της για καθαρά προσωπική χρήση. Επιτρέπουμε και επιθυμούμε την αναδημοσίευση των κειμένων που εμφανίζονται στην παραπάνω ιστοσελίδα, εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση κερδοσκοπίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκμετάλλευσης και με την παράκληση, να γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή!

Το toarthro.gr αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση του περιεχομένου του, χωρίς όμως, σε καμιία περίπτωση,να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών και παραλήψεων.

Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας δωρεάν και χωρίς απολύτως καμία άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους κανόνες και προϋποθέσεις:

1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίιωση από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στον δικαιούχο, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Ο δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματα της στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφα τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται.

2. Άδεια χρήσης

Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα.Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευτεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό, πλην της προσωπικής του χρήσης καθ' οιονδήποτε τρόπο (Ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο...) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά, να τα αναδημοσιεύσει, ολικά ή μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντας τα και να δημιουργεί παράγωγα έργα, τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ και από την νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του δικαιούχου.

3. Ευθύνη προς αποζημίωση

Τα στοιχεία έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς.
Ο δικαιούχος των στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση, ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οπιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμα και μελλοντικής.

4. Προσωπικά δεδομένα

Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχών προσωπικά δεδομένα που οικιοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπον σύννομο με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες, ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνέπειες: Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κ.λ.π. ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμα και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια του δικαιούχου, επισύρει σωρία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 "περί πνευματικής ιδιοκτησίας" του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 60 του Α.Κ καθώς και άλλων ειδικότερων νόμων.

Διευκρινίσεις:

Όπου "ιστοσελίδα" εννοείται την παρούσα www.toarthro.gr

Όπου "στοιχεία" εννοούνται όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα.

Όπου "χρήστης" εννοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

Όπου "χρήση" εννοείται, πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στην μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ' οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης των στοιχείων της ιστοσελίδας.

Όπου "δικαιούχος" εννοείται ο δημιουργός της ιστοσελίδας και όλων των σε αυτή περιεχομένων στοιχείων, ή νόμιμος χρήστης όσων από τα στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα του.

 
 
Copyright © 2015 ToArthro.gr . All Rights Reserved